W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zmiany ustawień plików cookie można dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów na naszej stronie "Polityka plików cookie".
Kompetencje i zadania Rady

Kompetencje i zadania Rady

Kompetencje i zadania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynikają z art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 z 2004 r., poz. 2135) zwanej dalej ustawą.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 2. uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22 ustawy;
 6. kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 7. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64 ustawy;
 8. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 9. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 10. występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 11. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 12. występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4 ustawy.

Uchwały rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego rady.

W celu wykonywania swoich obowiązków rada oddziału wojewódzkiego Funduszu może żądać od dyrektora oddziału wojewódzkiego sprawozdań i wyjaśnień.

Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu nie ma prawa wydawania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu wiążących poleceń dotyczących bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu w związku z zadaniem, o którym mowa w ust. 10 pkt 6 ustawy:

 1. może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych;
 2. ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością oddziału wojewódzkiego Funduszu. 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2019
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów