W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zmiany ustawień plików cookie można dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów na naszej stronie "Polityka plików cookie".

Skład rady

Skład Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia została powołana Uchwałą Nr XXIX/544/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego członków Rady Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Skład Rady przedstawia się następująco:

 • Andrzej Szarek - wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 • Jan Ozimek - wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 • Dariusz Tracz - wskazany przez Wojewodę Podkarpackiego,
 • Jerzy Wilk - wskazany przez Wojewodę Podkarpackiego,
 • Bernadeta Dżugan - wskazana przez Konwent Starostów i Prezydentów Miast na prawach Powiatu Województwa Podkarpackiego,
 • Czesław Piela - wskazany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Rzeszowie,
 • Jan Franecki - wskazany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Rzeszowie,
 • Lucyna Opoń - wskazana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie,
 • Roman Petrykowski - wskazany wspólnie przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Przewodniczącym Rady jest Pan Jerzy Wilk, a jego Zastępcą Pan Roman Petrykowski.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym.

W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływani przez sejmik województwa w tym:

 1. dwóch członków powoływanych z własnej inicjatywy sejmiku;
 2. dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwego wojewodę;
 3. jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
 4. dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką komisję dialogu społecznego;
 5. jeden członek spośród kandydatów wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego;
 6. jeden członek spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady oddziału. Pierwsze posiedzenie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje marszałek województwa.

W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

 1. korzystają z pełni praw publicznych;
 2. posiadają wykształcenie wyższe;
 3. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 2. Prezesem Funduszu;
 3. zastępcą Prezesa Funduszu;
 4. pracownikami centrali Funduszu;
 5. świadczeniodawcami;
 6. właścicielami zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami;
 7. właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 8. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 9. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 10. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 6 i 7.

Członkowie rad oddziałów wojewódzkich Funduszu wybierają spośród swojego grona przewodniczącego.
Rada wojewódzkiego oddziału Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie.
Sejmik województwa odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu przed upływem kadencji w przypadku:

 1. rezygnacji ze stanowiska;
 2. utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
 3. nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 4. naruszenia przepisów ust. 7.

 

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2019
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów