logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY W PODKARPACKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Ikona - „Obiekt monitorowany” umieszczona przy
wejściach do obszarów objętych monitoringiem wizyjnym w POW NFZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału,
 
2. Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NFZ oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania,
 
3. Dane osobowe (w postaci wizerunku utrwalonego w monitoringu wizyjnym) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.), 
 
4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami, 
 
5. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące: iod@nfz-rzeszow.pl, tel. 17 860 41 77 (kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 15.00),
 
6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 
8. Od czynności podjętych przez Administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 
9. Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.