logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Klauzula informacyjna - rejestrator rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, reprezentowany przez  Dyrektora Oddziału.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz w celu należytego rozpoznania skarg i wniosków.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.). Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu wstępnego komunikatu oznacza wyrażoną przez Pana/Panią „zgodę”.
 4. Pani/Pana dane osobowe utrwalone na nagraniach będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu.
 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych  w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: adres email: iod@nfz-rzeszow.pl, tel. 17 8604177 (w godzinach od 8.00 do 15.00).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Od czynności podjętych przez Administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.