Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Import docelowy

Podkarpacki Odział Wojewódzki NFZ przypomina, że od  dnia 01 stycznia 2012 r nastąpiła zmiana dotycząca sposobu i miejsca akceptacji wniosków do refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wniosek o refundację produktów, o których mowa w ust.1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia o ich refundację przez świadczeniobiorcę”.

(Dz.U.11.122.696)

 

W związku z tym, celem ubiegania się o refundację wniosku dokumenty (zapotrzebowanie + wniosek o wydanie zgody + kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne pacjenta) należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

W razie pytań dotyczących importu docelowego (wykaz leków objętych refundacją Ministra Zdrowia, dostępność leków w obrocie) należy dzwonić  do  Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia na następujące numery telefonów:

 

(0-22) 634 94 42

(0-22) 634 94 19

 

W sprawach dotyczących wyłącznie refundacji wniosków należy dzwonić na nr:

 

(0-22) 634 92 07

 

Dalsze wskazówki dotyczące składania wniosków (drogą elektroniczną lub faksem na nr

(0-22) 634-93-11  na warunkach szczególnych tj. w sytuacji „na ratunek życia” znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:

http://www.mz.gov.pl/leki/produkty-lecznicze/sprowadzanie-lekow-z-zagranicy-na-tzw,.-zapotrzebowanie

 

Jednocześnie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że:

 

- zgodnie z § 17.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.03.2012 r w sprawie recept lekarskich, (Dz. U. 2012.260)

  • termin realizacji recepty na leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego nie może przekroczyć 120 dni od daty wystawienia recepty.

 

-oraz na podstawie § 6.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.03.2012 r w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta etc. (Dz. U. 2012.349)

  • w przypadku realizacji recepty na import docelowy wymagane jest również przedłożenie w aptece prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego zapotrzebowania na lek, którego termin ważności nie może przekroczyć 60 dni od daty jego zatwierdzenia przez Ministra właściwego ds. Zdrowia /w części B zapotrzebowania/.

 

W załączeniu podajemy potrzebne wzory dokumentów dotyczących importu docelowego:

 

  1. wzór zapotrzebowania w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. /załącznik 1/
  2.  wzór zapotrzebowania w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. /załącznik 1a/
  3. wniosek o wydanie zgody na refundację produktu leczniczego /załącznik 2/
  4. wniosek o wydanie zgody na refundację środka spożywczego /załącznik 2a/

 

Szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierają następujące rozporządzenia Ministra Zdrowia:

 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

(Dz. U. 2012.349)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia.

           (Dz. U. 2012.348)