Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Rekrutacja

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 6/11


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy

Rzeszów

Wymiar etatu

1 etat

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Kadr i Szkoleń

Stanowisko

Naczelnik Wydziału

Wymogi kwalifikacyjne

- wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
- studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w komórce właściwej do spraw kadrowych.

Wymagania pożądane

- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, w tym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 j.t. z późn.zm.),
- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
- umiejętność planowania i organizowania pracy podległego zespołu,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- dyspozycyjność.
Ponadto kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /j.t. Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze .zm./

Główne obowiązki służbowe

- kierowanie działalnością podległej komórki organizacyjnej, polegającą na zapewnieniu sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału, a w szczególności w zakresie:
 • opracowywania i wdrażania strategii kadrowej i płacowej Oddziału,
 • opracowywanie projektów planów szkoleń pracowników,

 • - sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem:
 • naboru na wolne stanowiska pracy,
 • spraw osobowych pracowników,
 • dokumentacji wypłat wynagrodzeń i zasiłków,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz członków ich rodzin,
 • sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, szkoleń i płac,

 • - współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi ze względu na rodzaj wykonywanych zadań komórkami organizacyjnymi w Centrali Funduszu.

  Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny,
  - C.V. w ujęciu chronologicznym z zamieszczoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./"
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

  Termin i miejsce składania dokumentów

  do dnia 1 września 2011r. (liczy się data wpływu do Oddziału)
  Podkarpacki Oddział Wojewódzki
  Narodowego Funduszu Zdrowia
  Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów
  z dopiskiem "Nabór 6/11/Naczelnik WKS"
  Informacje telefoniczne pod nr 17 86 04 177 lub 17 86 04 214


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.  WYNIK REKRUTACJI

  Zakończona została procedura naboru Nr 6/11 na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadr i Szkoleń.


  Powrót
  Kontakt
  Świadczeniobiorcy
  Ubezpieczeni
  Nasze zdrowie w UE
  Inni o nas
   
  licznik: 9749
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004