Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 7/06 - zakończone


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy

Rzeszów

Miejsce komórki organizacyjnej

Zespół Radców Prawnych

Stanowisko

Radca Prawny

Wykształcenie

- wyższe prawnicze
- uprawnienia radcy prawnego

Wymagania konieczne

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- biegła znajomość zasad techniki prawodawczej, przepisów prawa w szczególności z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony zdrowia,
- umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji LEX,
- odpowiedzialność, samodzielność.

Wymagania pożądane

- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista.

Główne obowiązki służbowe

- obsługa prawna organów Oddziału,
- reprezentowanie Funduszu w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami,
- sporządzanie pism procesowych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- opiniowanie pod względem formalno-prawnym zarządzeń Dyrektora.

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny
- C.V. w ujęciu chronologicznym z zamieszczoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./"
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów określonych dla pracowników NFZ w art. 112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.Nr 210, poz. 2135 z późn.zm./.

Termin i miejsce składania dokumentów

do dnia 30 listopada 2006 r. (liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)
Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów
z dopiskiem "Nabór 7/06/RP"
Informacje telefoniczne pod nr 0 17 86 04 177 lub ...214


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Zespole Radców Prawnych. Nie wyłoniono do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie: Przy zastosowanych metodach i technikach naboru - kandydaci nie spełnili w stopniu wystarczającym wymagań właściwych dla stanowiska.

Powrót
Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 9743
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004