Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert

śr 15 Lut 2017

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 15 lutego 2017 r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok  2017 i lata następne w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, przyjęto we wszystkich zakresach świadczeń (świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej) cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych wynoszącą 52,00 zł.

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie z § 5. 1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372) Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Udokumentowanie spełnienia wymagań kryterialnych w przedmiocie ogłoszonych postępowań leży po stronie oferenta i winno zostać ujęte w ofercie.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności