Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2021

pn 17 Sie 2020

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  o świadczeniach”:

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2021.

Termin składania wniosków: do 01 września 2020r.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania, nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby
Podkarpackiego OW NFZ:

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów,  z dopiskiem „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.

Do wniosku dołącza się:

 1. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie,
  o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.);
 1. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ww. ustawy, oraz zgodności
  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Informacje dodatkowe:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie
z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.”.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności