logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców - zmiana terminu składania wniosków

pt 09 Sie 2019

W związku z Zarządzeniem Nr 108/2019 /DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8.08.2019 zmieniającego Zarządzenie Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 września 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów nabycia i sfinansowania
  w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (pozycje na ww. dokumentach powinny jednoznacznie na to wskazywać).

Przypominamy, że zgodnie z warunkami Zarządzenia, rozpatrywane są tylko wnioski świadczeniodawców, którzy wystawili  przynajmniej jedną receptę w postaci elektronicznej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

 • 800 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł.)
 • 984 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1000 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000 zł lub 1000 zł powiększonej o podatek VAT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy lub złożenia niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie Podkarpackiego OW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii Podkarpackiego OW NFZ lub przesłanie drogą pocztową
w kopercie z dopiskiem „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego (np. .xls, .xlsx, .ods),  na adres: dotacje@nfz-rzeszow.pl

Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników

Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 1

Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS. 

Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2019. Jeśli świadczeniodawca posiada więcej niż jedną umowę można wpisać kod dowolnej z nich (z zastrzeżeniem §1 punkt 1 Zarządzenia).

Kwota powinna być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania.

Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.

Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:

 1.      spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu tj.
  •          posiada obowiązującą w okresie 01.01.2019- 31.12.2019 r.  umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przynajmniej jednym z określonych w zarządzeniu rodzajach
  •          wystawia zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 lub zatrudnia wystawiających zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  •          w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona przez niego recepta w postaci elektronicznej
 2.      wydatki  poniesione na zakup oprogramowania zostały sfinansowane ze środków własnych, a przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Świadczeniodawca zaznacza w punkcie V ust 3 skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Wniosek musi być podpisany przez uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 2 

Jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania.

W przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 8, 9, 12 i 13 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

W kolumnie nr 2 należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 3 należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 4 należy wpisać:

 • TAK, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

 • NIE, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

W kolumnach nr od 5 do 9 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

W kolumnie nr 10 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 11 należy wpisać datę odbioru oprogramowania – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 12 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku(netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4) oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 14 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4).

W kolumnie nr 13 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania oprogramowania wykazanego w kolumnie 14, nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 12. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 13 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności