logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ponowne ogłoszenie - Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2018 r.

śr 16 Maj 2018

Ponowne ogłoszenie - Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2018 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek ma zawierać:

      1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;

      3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

      4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

      6. harmonogram realizacji programu;

      7. planowane koszty realizacji programu;

      8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć, pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach; pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów a następnie podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), Fundusz  może  przekazać  środki  na  dofinansowanie  programów  polityki  zdrowotnej  realizowanych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń  gwarantowanych  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację danego programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tysięcy oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tysięcy.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów.

TERMIN PONOWNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2018
UPŁYWA Z DNIEM 20 CZERWCA 2018 ROKU.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności