Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący procesu aneksowania umów na rok 2018

czw 21 Gru 2017
  1. W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów wieloletnich na rok 2018, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzajach :

-  ambulatoryjna opieka specjalistyczna

-  leczenie szpitalne

-  opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

-  rehabilitacja lecznicza

-  leczenie stomatologiczne

-  profilaktyczne programy zdrowotne

-  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

-  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

-  opieka paliatywna i hospicyjna

o harmonogramie postępowania w procesie tworzenia szablonów umów na rok 2018.

Świadczeniodawcom w w/w rodzajach świadczeń od 21 grudnia 2017r zostaną stworzone i udostępnione na Portalu Świadczeniodawcy szablony umów na rok 2018. Do tych szablonów zostanie przeniesiony potencjał dostępny  w ostatnim dniu trwania umowy w 2017 r. oraz dostępny w Portalu Potencjału na dzień 01.01.2018r.  ( zgodnie z komunikatem z dnia 5 grudnia  2017 )

W procesie tworzenia szablonów umów  zostaną  skopiowane również  numery rachunków bankowych  do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2018 i w związku z tym prosimy o nie  składanie wniosków  dot. kont bankowych do w/w umów.

Numer rachunku bankowego „skopiowany” do umowy na rok 2018 będzie można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy- w części „Umowy na realizację świadczeń – Moje umowy – rok 2018.”

Świadczeniodawcy, którzy chcieliby jednak zmienić numery kont bankowych od 1.01.2018 proszeni są o składanie odpowiednich wniosków w styczniu przyszłego roku.

  1. Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w części Umowy na realizacje świadczeń (pokaż więcej) zostanie  udostępniony Raport z utworzenia szablonu umów. Raport będzie zawierał informacje o potencjale umowy, który NIE został przeniesiony do szablonu umowy utworzonego funkcją automatycznego tworzenia szablonu umów (ATSU).

Bardzo prosimy o rzetelnąanalizę tego raportu.

Świadczeniodawcy od dnia 21  grudnia   do   dnia  31   grudnia   2017r.  będą mogli ostatecznie zweryfikować poprawność danych zawartych w przygotowanych szablonach umów na rok 2018. Dokonać tego będą mogli za pomocą  Portalu Potencjału -"Aneksowanie Umów”

Kolejność postępowania - Aplikacja "Aneksowanie Umów"

Należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy". Ze słownika wybrać umowę na rok 2018, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź" jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2018r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ" . W przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania ) należy usunąć dodane zgłoszenie.

Weryfikacji danych zwartych w szablonach umów na rok 2018  (wprowadzenie zmian dot. potencjału przyszłej umowy na rok 2018) należy dokonać do dnia  31 grudnia 2017 r.  Wnioski przesłane  do umów na rok 2018 zostaną ocenione przez pracowników oddziału, a następnie zostanie przygotowana umowa na rok 2018.

Ponowne naniesienie zmian będzie możliwe po 1 stycznia 2018 r, po podpisaniu elektronicznej wersji umowy na rok 2018.

UWAGA :

Jeżeli po dacie 21 grudnia 2017, będziecie Państwo składać za pomocą aplikacji „Aneksowanie” aktualne wnioski  jeszcze do umowy na rok 2017,  w  których potencjał planowo miałby zaistnieć również w umowie na rok 2018, będziecie musieli  przygotować takie same wnioski również do szablonu umowy na rok 2018. Wynika to z faktu, że zmiany do umów obowiązujących na rok 2017 zgłoszone po „skopiowaniu”  umowy na rok 2018 nie zaistnieją automatycznie w szablonie umowy na rok 2018.

Np. do umowy na rok 2017 od  dnia 22 grudnia 2017 zostaje zgłoszony personel „X” do realizacji świadczeń, jeżeli personel ten ma również udzielać świadczeń w roku 2018 należy dokonać zgłoszenia również do umowy na rok 2018.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach zgłaszania zmian: 

Zmiany dotyczące w szczególności: 
a) dodania personelu, zmiany w zakresie harmonogramu osób wykonujących zawody medyczne lub innych osób  posiadających odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w danej umowie ( zgodnie z załącznikiem do umowy )  – należy zgłaszać  najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo  -  w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia; 
b) podwykonawców i umów z nimi zawartych - wymagają  zgłoszenia  także w  formie pisemnej i dostarczenia odpowiednich dokumentów - kopii zawartych umów; 
c) określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń  - wymagają pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 
Uwaga: 
- należy na bieżąco aktualizować posiadane kompetencje i kwalifikacje personelu wykazanego do realizacji umowy, 
- konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych świadczeniodawcy i komórek organizacyjnych, ich lokalizacji, aby były zgodne z dokumentami z właściwych rejestrów. 

 

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności