Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Lecznictwo Uzdrowiskowe 2016

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2016 r. będących podstawą aneksowania umów na 2016 r. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać na w programie NFZ-KO, w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Celem przygotowania dokumentacji Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1. Dodania w strukturze  organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,

2. Uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,

3. Wygenerowania i pobrania  profilu Świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO),

4. Pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,  dostępnego w załączniku.

5. Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO dostępnej w załączniku.

6. Zaimportowania do NFZ-KO profilu Świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania  na rok 2016 z pkt.4.

7. Przygotowania formularzy dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym informacje:

-  wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”

-  nazwa i adres świadczeniodawcy.

 9. Wydrukowania formularza dokumentacji zgodnego z wersją elektroniczną, opatrzenia każdej strony kolejnym numerem, następnie podpisania lub parafowania przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy,

10. Umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać:

a) wyraz: „oferta aktualizacyjna na rok 2016 – lecznictwo uzdrowiskowe”,

b) nazwa i adres świadczeniodawcy,

 w terminie do 27 listopada 2015 r. w godzinach 8-16

do siedziby Podkarpackiego OW NWZ w Rzeszowie.

Jednocześnie do oferty aktualizacyjnej należy dołączyć:

  1. oświadczenia oferenta wg załączonego wzoru – oddzielnego dla każdego zakresu świadczeń (załącznik)
  2. dokumentację potwierdzającą wykształcenie fizjoterapeutów, umożliwiające realizację świadczeń w rodzaju lecznictwa uzdrowiskowego,
  3. godziny udzielania zabiegów w zakładzie przyrodoleczniczym.

 

UWAGA:

Na zapytania ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy świadczeń występujące w aktualnej umowie.

W przypadku gdy Świadczeniodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do dokumentacji aktualizacyjnej  należy dołączyć  właściwe pełnomocnictwo.

Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie pozytywna weryfikacja przez Podkarpacki OW NFZ przekazanych danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:

 I.  Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe ( z późń.zm.)

II. Zarządzenie Nr 79/2015/DSM Prezesa NFZ z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

III. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.z 2013 roku poz. 931 z późn. zm.).

 

Załączniki:

Aplikacja Ofertowa NFZ-KO:

- pełna wersja (14 MB)

aktualizacja (5MB)

- Instrukcja użytkownika aplikacji NFZ-KO

Plik zapytania ofertowego.

Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.