logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Dokumentacja medyczna

 

         Problematyka dokumentacji medycznej uregulowana jest przede wszystkim w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1317), a także w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069) .

Obecnie (tj. od 25 maja 2018) pacjent może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej

- na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tak jak dotychczas) lub

-na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego w skrócie RODO (co stanowi nowość).

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  •  jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  •  innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co znaczą pojęcia :wyciąg, odpis i kopia:

  • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
  • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
  • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

     Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


I kwartał 2019 r.
4950,94 zł
 

9,90 zł

0,35 zł

1,98 zł


(…)Art. 28. Ustawa o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 sposoby udostępniania dokumentacji medycznej ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 samodzielność finansowa Zakładu ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 sposoby udostępniania dokumentacji medycznej ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ust. 1.

2b. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

4. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

5.Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.