Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Lecznictwo Uzdrowiskowe 2023

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY WIELOLETNIE NA ROK 2023 W RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Narodowy Fundusz Zdrowia -Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2023 r. będącej podstawą aneksowania umów na 2023 r. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO, w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Komplet dokumentów jakie należy złożyć w POW NFZ stanowią:

 1. Egzemplarz zaakceptowanej propozycji finansowej – zał. do przesłanej propozycji.
 2. Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu wymogów koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów w roku 2023r. wg wzoru określonego w zał. nr 2– do pobrania
 3. Dokumentacja aktualizacyjna – podpisany i opieczętowany wydruk, płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji sporządzona na podstawie udostępnionego zapytania aktualizacyjnego.

Celem przygotowania dokumentacji Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 1. Dodania w strukturze  organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
 2. Uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
 3. Wygenerowania i pobrania  profilu Świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO),
 4. Pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,
 5. Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO
 6. Zaimportowania do NFZ-KO profilu Świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2023, dostępnego na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl w Dziale „Świadczeniodawcy” – Kontraktowanie 2023 – Lecznictwo Uzdrowiskowe 2023.
 7. Przygotowania formularzy dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej.
 8. Zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym informacje:
  1. wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
  2. nazwa i adres świadczeniodawcy.
 9. Wydrukowania formularza dokumentacji zgodnego z wersją elektroniczną, opatrzenia każdej strony kolejnym numerem, następnie podpisania lub parafowania przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy,
 10. Umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać:
  1. wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  2. nazwa i adres świadczeniodawcy,

 

Sporządzone zapytanie prosimy przesłać pocztą w terminie do 7 października 2022 r. do Podkarpackiego OW NFZ ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów.

UWAGA:
Na zapytania ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy świadczeń występujące w aktualnej umowie.

W przypadku gdy Świadczeniodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do dokumentacji aktualizacyjnej  należy dołączyć  właściwe pełnomocnictwo.

Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie pozytywna weryfikacja przez Podkarpacki OW NFZ przekazanych danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne.