Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Kalkulacja kosztów świadczeń ryczałtowych (pacjenci z UE i EOG)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki przypomina, że Świadczeniodawcy rozliczający świadczenia ryczałtowo, a posiadający w danym miesiącu sprawozdawczym pacjenta ze Wspólnoty Europejskiej (UE i EOG) powinni przesłać do NFZ następującą dokumentację
Kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (EKUZ / Certyfikat / poświadczenie E106)
Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji
Kalkulację kosztów (dokument sporządzony w MS WORD zawierający dane osobowe pacjenta wraz z kalkulacją poniesionych kosztów wg własnego cennika)

Jednocześnie przypominamy, że Świadczeniodawca, który nie ma możliwości skopiowania dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może sporządzić ręczny odpis. Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie. Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca. Nieczytelne odpisy nie będą uznawane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczeń świadczeń na rzecz pacjentów z UE i EOG proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej POW NFZ:

Marcin Wytrwał - marcin.wytrwal@nfz-rzeszow.pl Tel. 017 86 04 132, Fax. 017 86 04 231