Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Komunikat dla świadczeniobiorców innych niz ubezpieczeni

Informacja
o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia
świadczeń medycznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni -
na podstawie artykułu 54
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 210, poz. 2135, z późn. zmianami)


1. Osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i nie ubezpieczone - pod pewnymi warunkami - mogą uzyskać prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych na zasadach i w zakresie określonym dla osób ubezpieczonych. Osoby te są nazywane w dalszej części "świadczeniobiorcami".

2. Świadczeniobiorcy muszą spełnić łącznie następujące warunki :
- posiadanie polskiego obywatelstwa,
- miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
- spełnianie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz
- stwierdzony brak okoliczności opisywanych w art. 12 tej ustawy.

3. Świadczeniobiorcy potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dokumentem, jakim jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy zamieszkania świadczeniobiorcy.

4. Decyzja może być wydana na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej (złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia).
Postępowanie mające na celu wydanie decyzji może być również wszczęte z własnej inicjatywy przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, na obszarze której zamieszkuje świadczeniobiorca, lub też na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Wydanie decyzji następuje po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca spełnia warunki określone w ust. 2. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy.

6. Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy powinna zawierać pełne dane osobowe świadczeniobiorcy (w tym PESEL) i okres objęcia decyzją.
Uwaga : Prawo do świadczeń na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. W razie potrzeby (np. kontynuacja leczenia) może być wydana kolejna decyzja.

7. Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy powinna być dostarczona świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy oraz do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Koszty wydania decyzji ponosi gmina, natomiast koszty świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

8. Uwaga : Aby pracownicy NFZ mogli wprowadzić dane o uprawnieniu świadczeniobiorcy do systemu informatycznego i następnie rozliczyć udzielone świadczenia, muszą najpierw "zamknąć" w systemie ewentualne wcześniejsze okresy ubezpieczenia. W związku z tym bardzo prosimy o umieszczenie w uzasadnieniu decyzji informacji, z jakiego tytułu i do kiedy (data) śwaidczeniobiorca był ostatnio ubezpieczony. Takie informacje ujawnia wywiad środowiskowy.

9. Dodatkowych informacji udziela Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-036 Rzeszów - Wydział Spraw Świadczeniobiorców / Sekcja Ewidencji - tel. 0~17 860-41-67 lub 860-42-30.
Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 152722
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004