Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.nfz-rzeszow.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Dostosowujemy się do wytycznych WCAG 2.1 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.1).

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-09-08

Ocena pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nfz-rzeszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główny powód niezgodności wynika z tego, iż  zamieszczone materiały publikowane w formie wideo, filmy, załączniki itp.  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia dostępu:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[TAB] – Przejdź do wyszukiwarki,  Przejdź do menu głównego, Przejdź do treści.

Chcemy, aby nasz serwis https://www.nfz-rzeszow.pl/  był czytelny, zrozumiały oraz dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności:
Staramy się:

  • stosować prosty i zrozumiały język,
  • ważne linki umieszczać w sposób widoczny.

Na stronie umieściliśmy ścieżkę mechanizmów, dzięki którym można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu,
Użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących
Do treści strony można dotrzeć przy pomocy ”skip linków” i włączonego Fokusa.

 

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 grudnia 2022 r.

 

Dane kontaktowe oraz informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Iwoną Sapek, tel. 17 86 04 230, e-mail: iwona.sapek@nfz-rzeszow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów

Budynek w którym mieści się siedziba POW NFZ  jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do siedziby POW NFZ w Rzeszowie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej tj. autobusami linii: 0A, 0B, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 18, 28, 30, 34, 36, 42, 45, 58, 59.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  • Wejście główne, na rogu ulic L. Lisa–Kuli i ul. Zamkowej, przy którym zlokalizowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz automatycznie otwierane drzwi wejściowe.
  • Drugie wejście od strony ul. Zamkowej, używane w sytuacjach awaryjnych, wyposażone jest w dzwonek oraz platformę dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze znajdują się na jednym poziomie i mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach, natomiast przejście z holu głównego na piętra zapewniają schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia przycisków przyporządkowanych do poszczególnych poziomów pięter w języku Braille’a).
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników POW NFZ przy wejściu do budynku.
Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na parterze budynku usytuowana została Sala Obsługi Klienta, w największym stopniu obsługująca klientów urzędu, w tym osoby niepełnosprawne. W holu głównym zlokalizowane jest również stanowisko ochrony budynku. Przy wejściu do Sali Obsługi umieszczony jest defibrylator. Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Informacja o lokalizacji komórek organizacyjnych zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych.
W związku z ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) oddział wojewódzki rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/kontakt-dla-osob-upowaznionych-wymienionych-w-ustawie-o-jezyku-migowym/

W budynku OW NFZ  istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona  przy stanowisku numer 6 na Sali Obsługi Klienta . Po przyjściu do siedziby OW NFZ osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej zostanie wskazane to miejsce.

W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników POW NFZ, niemniej jednak – od strony skweru im. Walentego Bala funkcjonuje parking, na którym po lewej stronie są wydzielone i oznaczone dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie posesji znajduje kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. ul Zamkowej i ul. Zygmuntowskiej należących do miejskiej strefy parkowania. Również w tej strefie, w najbliższym sąsiedztwie POW NFZ znajduje się pięć kolejnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna Punktów Obsługi

Zestawienie lokali biurowych Punktów Obsługi pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

1.    Punkt Obsługi w Krośnie  

ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno   

Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na I piętrze w budynku PZU. Główne wejście do budynku znajduję się od ulicy  Bieszczadzkiej , przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania  nie posiada oznaczenia w języku Braille’a).
W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem znajduje się dziesięć wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i ogólnodostępny parking dla pracowników i petentów.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu

2.    Punkt Obsługi w Mielcu   

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
39-300 Mielec

Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na parterze w budynku przychodni należącej do Starostwa Powiatowego w Mielcu. Główne wejście do budynku znajduję się od ulicy M. Skłodowskiej-Curie , przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i ogólnodostępny miejski parking.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu

3.    Punkt Obsługi w Przemyślu  

ul. Sportowa 6/403  
37-700 Przemyśl

Punkt mieści się w dwóch wynajmowanych pokojach na IV piętrze w budynku Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Główne wejście do budynku znajduję się od ulicy  Sportowej, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku są 3 windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a).
W budynku nie ma  innych oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i ogólnodostępny miejski parking.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu

4.    Punkt Obsługi w Sanoku 

ul. Lipińskiego 10,
38-500 Sanok,

Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na parterze w Przychodni. Główne wejście mieści się przy ulicy Kołłątaja. Podjazd  dla osób niepełnosprawnych od strony wewnętrznego parkingu.
Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i ogólnodostępny parking przychodni.
W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.

5.    Punkt Obsługi w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola,  

Punkt mieści się w dwóch wynajmowanych pokojach na VII piętrze w budynku administrowanym przez Hutę Stalowa Wola. Budynek posiada dwa wejścia: od ulicy 1 Sierpnia oraz ul. Okulickiego, przy którym jest zlokalizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i ogólnodostępne parkingi.
W budynku nie ma  oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.

6.    Punkt Obsługi w Tarnobrzegu  

ul. 1 Maja 4/709-710,
39-400 Tarnobrzeg.    

Punkt mieści się w wynajmowanych trzech pokojach na VII piętrze w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.  Główne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu Delegatury PUW i jest wyposażone w podjazd dla wózków.
Przed budynkiem znajdują się  dwa wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a).
W budynku nie ma  innych oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy wejściu do windy.

7.    Punkt Obsługi w Jarosławiu      

ul. Przemyska 15/2    
37-500 Jarosław.

Punkt mieści się w wynajmowanych dwóch pokojach na parterze w budynku MPGKiM. Budynek posiada dwa wejścia: od ulicy Przemyskiej oraz ul. Tarnowskiego; żaden nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu są ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.

8.    Punkt Obsługi w Dębicy

ul. Parkowa 28,
39-200 Dębica.

Punkt mieści się w wynajmowanym pokoju na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Parkowej. Jedno z nich jest wyposażone w podjazd dla wózków.
W budynku są dwie windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a).
W budynku nie ma  innych oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W pobliżu znajduje się sześć wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  i jedno miejsce parkingowe dla osób z małymi dziećmi oraz ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.

9.    Punkt Obsługi w Jaśle      

ul. Mickiewicza 4,
38-200 Jasło.

Punkt mieści się w wynajmowanych dwóch pokojach na I piętrze w budynku Przychodni POZ. Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Mickiewicza.  Budynek posiada windę zewnętrzną, do której wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Jest ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych (winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, panel sterowania posiada oznaczenia w języku Braille’a).
W budynku nie ma  innych oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W pobliżu znajdują się trzy wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Tablice informacyjne są dostępne w sposób widoczny przy głównym wejściu.