logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Skład Rady

Skład Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia została powołana Zarządzeniem NR 52/17 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku. Skład Rady został uzupełniony Zarządzeniem NR 80/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019 r.

 Skład Rady przedstawia się następująco:

 • Łukasz Mroczyński-Szmaj - przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • Jacek Bartman - przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • Paweł Sienkowski - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
 • Łukasz Dąbek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
 • Krzysztof Kaszuba - przedstawiciel Konwentu Starostów i Prezydentów Miast na prawach Powiatu Województwa Podkarpackiego,
 • Barbara Jeziorska - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie,
 • Elżbieta Sobolak-Baj - przedstawiciel organizacji pacjentów,
 • Jacek Babula - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców,
 • Magda Bator - przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Przewodniczącym Rady jest Pan Łukasz Dąbek, a jego Zastępcą Pan Paweł Sienkowski.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) w oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym.

W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

1) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;

2) dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;

3) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;

4) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;

5) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;

6) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;

7) jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady oddziału wojewódzkiego Funduszu. Pierwsze posiedzenie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zwołuje właściwy wojewoda.

W skład rad oddziałów wojewódzkich Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

1) korzystają z pełni praw publicznych;

2) posiadają wykształcenie wyższe;

3) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Członkowie rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) Prezesem Funduszu;

3) zastępcą Prezesa Funduszu;

4) pracownikami centrali Funduszu;

5) świadczeniodawcami;

6) właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

7) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 5 i 6;

8) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8, z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.

Członkowie rad oddziałów wojewódzkich Funduszu wybierają spośród swojego grona przewodniczącego.

Rada wojewódzkiego oddziału Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Członkom rady oddziału wojewódzkiego Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie.

Właściwy wojewoda odwołuje członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu przed upływem kadencji tej rady w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;

4) naruszenia przepisów ust. 7;

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.