Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać do:

 • Wydziału Obsługi Klienta i Profilaktyki Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub w Punkcie Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP /pn44s4o7hk/SkrytkaESP
 • przesłać skargę na adres e-mail skargi@nfz-rzeszow.pl
 • złożyć ustnie skargę do protokołu w godzinach pracy oddziału
 • wysłać faksem pod numer 17 86 04 228

Ważne! Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Dyrektor Oddziału/ Zastępca Dyrektora przyjmuje Klientów w sprawach skarg i wniosków:

 • w każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
  W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem 17 86 04 102.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

 

Więcej informacji jak złożyć skargę znajduje się na stronie Centrali NFZ
Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590 (numer bezpłatny i czynny całą dobę).

Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

 • Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
  Bezpłatna i czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu Infolinia Rzecznika: 800 190 590
  www.gov.pl/rpp oraz kancelaria@rpp.gov.p
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do właściwej dla tego lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej - www.nil.org.pl
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych - https://www.nipip.pl
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  fax: 22 531-03-01
  godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00