Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Kontakt dla osób upoważnionych wymienionych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.), zwanej dalej "ustawą o języku migowym". Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się - w ustawie nazywanych osobami uprawnionymi.
Zgodnie z brzmieniem ustawy o języku migowym osoba uprawniona ma prawo wymagać od organów administracji publicznej stosowania przepisów ustawy o języku migowym. Ustawa o języku migowym przez organ administracji publicznej rozumie organ wskazany w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek ten dotyczy tylko tych sytuacji, w których Narodowy Funduszu Zdrowia występuje jako organ administracji publicznej, tj. przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione będące osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016), mają prawo w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.
Zasady uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM i SKOGN, określa zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN.
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN może być realizowane również przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
Jednocześnie osoba uprawniona w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej (mającej co najmniej 16 lat), swobodnie wybranej, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.
Osoby uprawnione tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą komunikować się z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ poprzez:


Skype: podkarpacki.ownfz
Mój stan

email: kontakt@nfz-rzeszow.pl

SMS: 695 608 101

Faks: 17 86 04 228

Siedziba Oddziału

Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów

Godziny urzędowania:
8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

Tel. 17 86 04 140


Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN

Wniosek zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN