Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Informacje dla Świadczeniodawców

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego

1. Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zgłasza do ubezpieczenia podmiot zwany płatnikiem składki zdrowotnej. Przykładowo: dla pracowników płatnikiem składki jest pracodawca, dla emerytów i rencistów - ZUS, KRUS lub inny właściwy organ emerytalno-rentowy, dla rolników - KRUS, dla bezrobotnych - właściwy Urząd Pracy itd. Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie do ZUS specjalnych druków zgłoszeniowych (np. ZUS ZUA, ZUS ZZA).

2. Osoba ubezpieczona, za którą jest odprowadzana składka zdrowotna, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia (u swojego płatnika) członków swojej najbliższej rodziny, jeżeli nie są oni ubezpieczeni z własnego tytułu. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie druków dla członków rodziny, np. ZUS ZCZA, ZUS ZCNA.

3. Za członka najbliższej rodziny uważa się np. nie ubezpieczonego współmałżonka oraz dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku. Jeżeli oboje rodzice są ubezpieczeni, to dziecko zgłasza do ubezpieczenia tylko jedno z nich. Osoba pracująca lub student po 26. roku życia nie może już być "dzieckiem" w rozumieniu ustawy.

4. Dowodami ubezpieczenia (do czasu wydania kart ubezpieczenia) mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające ubezpieczenie i fakt odprowadzania składki: aktualnie potwierdzone legitymacje ubezpieczeniowe, odcinki emerytury lub renty, aktualnie potwierdzone kserokopie w/w druków zgłoszeniowych, druki RMUA (miesięczny raport pracodawcy o odprowadzeniu składki), zaświadczenia od płatnika itp.


Wykaz dokumentów,
które mogą być dowodem ubezpieczenia
dla poszczególnych grup ubezpieczonych
(do chwili wydania "kart ubezpieczenia")

Tytuł ubezpieczenia Dowody ubezpieczenia i opłacania składki
pracownik - legitymacja ubezpieczeniowa, aktualnie potwierdzona przez zakład pracy, lu b
- kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia + druk RMUA (raport miesięczny o składkach)
przedsiębiorca (działalność gospodarcza) - dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc
emeryt, rencista - aktualny odcinek emerytury lub renty lub
- ważna legitymacja emeryta/rencisty
rolnik - dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał lub ew.
- legitymacja ubezpieczeniowa potwierdzona przez KRUS
bezrobotny (o ile nie jest ubezpieczony jako członek rodziny) legitymacja potwierdzona przez Urząd Pracy
podopieczny Ośrodka Pomocy Społecznej legitymacja potwierdzona przez GOPS lub MOPS
inni (np. duchowni, stypendyści) kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki
osoby ubezpieczone dobrowolnie Umowa z kasą chorych lub NFZ + dowód wpłaty ostatniej składki zdrowotnej
współmałżonek osoby z wyżej wymienionych grup (o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu) legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA), wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie od płatnika
dziecko osoby ubezpieczonej legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia, wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie
wnuk osoby ubezpieczonej (o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę) legitymacja dla członków rodziny pracownika, wpis do legitymacji emeryta/rencisty, kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia, wpis do legitymacji rolnika lub inne zaświadczenie
ubezpieczony w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej formularz E 111 lub "Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego"


Uwaga: Członkowie najbliższej rodziny nie muszą mieć polskiego obywatelstwa.

Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 9742
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004