Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Informacje ogólne dla ubezpieczonych ubiegających się o leczenie uzdrowiskowe

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do tego typu leczenia. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być czytelnie wypełnione z dokładnym opisem stanu zdrowia pacjenta. Skierowane należy w ciągu 30 dni od jego wystawienia przez lekarza przesłać do Oddziału Funduszu , pod rygorem utraty ważności.

Lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego - w oparciu o analizę dokumentacji medycznej wskazuje rodzaj leczenia oraz miejscowości, w jakich może być realizowana kuracja uzdrowiskowa.

Jeżeli lekarz specjalista pozytywnie zakwalifikował skierowanie, wówczas oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie określając:

  • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb,
  • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
  • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

W przypadku braku możliwości bieżącej realizacji leczenia (brak miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego) ubezpieczeni umieszczani są na liście osób oczekujących. Czas oczekiwania wynika z kolejki oraz ilości posiadanych miejsc przez oddział wojewódzki NFZ.

Informujemy ponadto, że w dowolnym, wybranym przez ubezpieczonego terminie, oddział Funduszu może potwierdzić skierowanie na leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej - przewidziane w umowie z danym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego.

W tym przypadku oddział Funduszu pokrywa koszty zabiegów leczniczych, natomiast osoba ubezpieczona ponosi pełne koszty pobytu i wyżywienia. Turnus ambulatoryjny trwa od 6 do 18 dni zabiegowych.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi się odbywać w trybie pilnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk oraz w wybranych terminach. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest przez cały rok kalendarzowy. Oddział NFZ nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych.

Nauczyciele mają możliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie tylko w terminie wakacyjnym gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przeprowadzeniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nie przekraczającym jednego roku.

Wszystkie ewentualne skargi i wnioski dotyczące realizacji świadczeń w czasie pobytu w sanatorium uzdrowiskowym należy składać bezpośrednio u Świadczeniodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835 ), lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, biorąc pod uwagę między innymi - w przypadku dorosłych Świadczeniobiorców:

  • okres jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
  • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Przepisu powyższego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.