Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Obsługi Klienta Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Dokumenty można również przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
 • za pośrednictwem platformy ePUAP /pn44s4o7hk/SkrytkaESP
 • na adres skargi@nfz-rzeszow.pl


Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

 

Więcej informacji jak złożyć skargę znajduje się na stronie Centrali NFZ
Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590 (numer bezpłatny i czyny całą dobę).

Ponadto Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

 • Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  Bezpłatna Infolinia Rzecznika: 800 190 590
  www.gov.pl/rpp oraz kancelaria@rpp.gov.p
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do właściwej dla tego lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej - www.nil.org.pl
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych - https://www.nipip.pl
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  fax: 22 531-03-01
  godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00