Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Komunikat dotyczący zmiany ewidencji osób zatrudnionych w Aptece/Punkcie Aptecznym

POW NFZ przypomina o obowiązku wynikającym z § 3 ust. 2. Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (OWU) – stanowiących złącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r.   w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 ze zm.). Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece pod rygorem przewidzianym w OWU.

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie analogicznym do terminów przekazywania sprawozdań ze zrealizowanych recept.