Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci / Lekarze / Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Umowa na realizację recept

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej, zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept oraz zarządzeniu Nr 146/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

 

Procedura przygotowania i składania wniosków

o zawarcie umowy na realizację recept

 

Celem złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, apteka/punkt apteczny:

1) zapoznaje się z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz.U. 2021 poz. 337) oraz zarządzeniami Prezesa NFZ: nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept oraz nr 146/2019/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty;

2) Apteki/ punkty apteczne, które nie posiadają dostępu do Portalu Świadczeniodawcy występują z wnioskiem o rejestrację na Portalu Świadczeniodawcy (instrukcja poniżej). Konto w portalu jest niezbędne do wygenerowania wniosku o zawarcie umowy na realizację.

Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy

3) po zalogowaniu do portalu świadczeniodawcy rejestruje dodaje personel realizujący recepty refundowane;

4) przygotowuje wniosek w formie elektronicznej i pisemnej na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ;

5) przekazuje wniosek w formie elektronicznej do oddziału Funduszu z wykorzystaniem Portalu NFZ;

6) drukuje wniosek a następnie opatruje go podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskującego, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów oraz numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki;

7) umieszcza wydruk wniosku, zgodny z jego formą elektroniczną, wraz z załącznikami w kopercie. Opis koperty powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

a) napis: „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”,

b) nazwę i adres wnioskującego,

c) kod i adres apteki,

d) nazwę i siedzibę oddziału Funduszu;

8) składa wniosek w formie papierowej do oddziału Funduszu;

9) usuwa braki formalne wniosku w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych wniosku;

 

Przygotowanie wniosku o zawarcie umowy na realizację recept

Wydrukowany wniosek o zawarcie umowy na realizację recept wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku godzinach od 8.00 do 16.00

Miejsce przyjmowania wniosków:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Wydział Gospodarki Lekami – p. 203

 

Wykaz dokumentów składanych do Oddziału NFZ:

1) wniosek w postaci elektronicznej wypełniony w Portalu NFZ, który zawiera:

a) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,

b) dane identyfikacyjne apteki,

c) aktualną ewidencję personelu;

2) wniosek w formie pisemnej (wydruk), zgodny z jego postacią elektroniczną, podpisany lub parafowany, zgodnie z wzorami podpisów;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku;

4) oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,

5) wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku; szczegółową procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego podmiotów prowadzących apteki określa zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;

6) wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku,

7) wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizacje recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku;

8) oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wniosku wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, czyli:

a) kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;

b) kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego;

9) kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;

10) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem - w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika;

Dodatkowo każda strona umowy musi być parafowana przez osobę podpisującą wniosek/umowę na realizację recept lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Dokumenty z punktów 2-9 należy kolejno ponumerować.

Powyższe dokumenty składane przez wnioskującego do oddziału Funduszu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego (zezwolenie na prowadzenie apteki, prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dyplom technika farmaceutycznego)

Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku złożenia przez wnioskującego oryginalnych dokumentów oddział Funduszu zwraca je na wniosek wnioskującego, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.

 

Materiały informacyjne:

 

Pliki do pobrania