Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców z dnia 23.11.2012 dotyczący potwierdzania ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i pojawi się możliwość (nie obowiązek) sprawdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych za pomocą systemu eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy.

Wystarczy, że świadczeniobiorca poda w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy, a w przypadku dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.

Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta do systemu eWUŚ, pojawi się informacja zwrotna dla świadczeniodawcy, czy NFZ potwierdza uprawnienia tego pacjenta do świadczeń zdrowotnych (tzw. „zielone światło”), czy też nie („czerwone światło”). Jeżeli NFZ nie potwierdzi poprzez system eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, a osoba ta wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:
• przedstawienie dowodu ubezpieczenia (na dotychczasowych zasadach)* lub
• złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń
(Uwaga: Wzór oświadczenia określi Minister Zdrowia. Składanie oświadczeń będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2013 r.).

Nowe przepisy ustawy gwarantują świadczeniodawcom refundację przez NFZ kosztów leczenia pacjentów we wszystkich 3 przypadkach:
- jeżeli system eWUŚ potwierdzi uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
- jeżeli pacjent przedstawi dowód ubezpieczenia,
- jeżeli pacjent złoży pisemne oświadczenie o uprawnieniu do świadczeń - według wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2013 roku.

Aktualnie system jest w fazie wdrożeniowej, jest dopiero testowany.
Część świadczeniodawców poz otrzymała dostęp do numerów PESEL pacjentów, którym system nie potwierdzał ubezpieczenia według stanu na dzień 1 października 2012 roku. Ten wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny i do końca 2012 roku nie powoduje żadnych skutków dla świadczeniodawców lub wykazanych pacjentów. Informujemy, że dane są wciąż uzupełniane i status większości wykazanych pacjentów już się zmienił.

Wciąż trwają intensywne prace nad poprawą danych przekazywanych przez ZUS. Z dnia na dzień lista pacjentów nie posiadających potwierdzenia ulega zmniejszeniu. Pacjenci powinni być przyjmowani w placówkach służby zdrowia na dotychczasowych zasadach. Niedopuszczalna jest odmowa przyjęcia pacjenta, wypisywanie pełnopłatnych recept lub pobieranie opłat za świadczenia. Nie należy również wymagać od pacjentów zaświadczeń z NFZ.

System eWUŚ zacznie funkcjonować dopiero po 1 stycznia 2013 roku i będzie potwierdzał uprawnienia na podstawie danych aktualnych w dniu udzielania świadczenia.

* - lista dowodów ubezpieczenia w załączniku