Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dla Pacjentów z dnia 23.11.2012 dotyczący potwierdzania ubezpieczenia

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienią się przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie będą skutki tych zmian dla pacjenta? Otóż udając się do placówki służby zdrowia pacjent już nie będzie musiał zaopatrywać się w pliki świeżo potwierdzonych dokumentów w celu udowodnienia swojego prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od stycznia 2013 r. zostanie uruchomiony system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy), który da możliwość sprawdzenia przez pracownika służby zdrowia uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Wystarczy, że pacjent poda w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy, a w przypadku uczniów do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.

Numer PESEL pacjenta zostanie wpisany do systemu eWUŚ, po czym na monitorze pojawi się informacja zwrotna, czy NFZ potwierdza na dany dzień uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych, czy też nie. Informacja o potwierdzeniu uprawnień będzie wyświetlana w postaci zielonego ekranu (tzw. „zielone światło”), natomiast informacja o braku potwierdzenia uprawnień przez NFZ będzie wyświetlana w kolorze czerwonym („czerwone światło”).
Należy pamiętać, że „czerwone światło” nie oznacza, że pacjent nie ma prawa do świadczeń, ale jedynie, że Fundusz w danym dniu nie potwierdza tego prawa.

Jeżeli NFZ nie potwierdzi poprzez system eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych, a osoba ta wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:
• przedstawienie dowodu ubezpieczenia (na dotychczasowych zasadach)* lub
• złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń
(wzór oświadczenia określi Minister Zdrowia – będzie on zawierał podstawowe dane pacjenta i wskazanie płatnika składek np. zakładu pracy).

Nowe przepisy ustawy gwarantują, że Fundusz zapłaci świadczeniodawcom za leczenie pacjentów we wszystkich 3 przypadkach:
1 - jeżeli system eWUŚ potwierdzi uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
2 - jeżeli pacjent przedstawi dowód ubezpieczenia,
3 - jeżeli pacjent złoży pisemne oświadczenie o uprawnieniu do świadczeń.

Tylko pacjent, który złoży nieprawdziwe oświadczenie, może się liczyć z konsekwencjami w postaci obciążenia go kosztami udzielonych świadczeń (po przeprowadzeniu przez Fundusz postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, które potwierdzi faktyczny brak uprawnienia do bezpłatnego leczenia).

Aktualnie system eWUŚ jest dopiero wdrażany i testowany. Część świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej otrzymała wykazy numerów PESEL pacjentów, którym system nie potwierdził uprawnienia do świadczeń w dniu 1 października 2012 roku. Ten wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny i do końca 2012 roku nie powoduje żadnych skutków dla świadczeniodawców lub wykazanych pacjentów. Informujemy, że dane są wciąż uzupełniane i status większości wykazanych pacjentów już się zmienił.

Wciąż trwają intensywne prace nad poprawą danych przekazywanych przez ZUS. Z dnia na dzień lista pacjentów nie posiadających potwierdzenia ulega zmniejszeniu. Pacjenci powinni być przyjmowani w placówkach służby zdrowia na dotychczasowych zasadach. Niedopuszczalna jest odmowa przyjęcia pacjenta, wypisywanie pełnopłatnych recept lub pobieranie opłat za świadczenia.
Nie należy również wymagać od pacjentów zaświadczeń z NFZ.

System eWUŚ zacznie funkcjonować dopiero po 1 stycznia 2013 roku i będzie potwierdzał uprawnienia na podstawie danych aktualnych w dniu udzielania świadczenia.

* - lista dowodów ubezpieczenia w załączniku