Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ręczny odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawca, który nie ma możliwości skopiowania dokumentów potwierdzającego prawo do świadczeń takich jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikat Zastępczy EKUZ w celu rozliczenia udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji, może sporządzić ręczny odpis na dołączonym formularzu.
Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie. Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ?Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym? wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu.
Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów.