Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Zakres świadczeń zdrowotnych w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art.19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina że zgodnie z art.19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe i posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)  lub Certyfikat zastępujący EKUZ, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych , które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie jej pobytu z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. W związku z tym że do oceny niezbędności świadczeń bierze się wyłącznie przesłanki medyczne oceny jej dokonać powinna osoba o odpowiednich kwalifikacjach, tzn. lekarz. Niedopuszczalne jest, aby oceny, czy dane świadczenie jest, czy nie jest niezbędne ze wskazań medycznych, dokonywała osoba niebędąca lekarzem, a zatrudniona  np. w recepcji czy rejestracji świadczeniodawcy.

Pracownik rejestracji  uprawniony natomiast jest do oceny pozostałych, niemedycznych przesłanek, od spełnienia których uzależnione jest prawo pacjenta do uzyskania świadczeń niezbędnych, np. warunku posiadania przez osobę ważnego, właściwego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, sprawdzenia tożsamości osoby i zweryfikowanie, czy dane zawarte w dokumencie potwierdzającym tożsamość są tożsame z danymi zawartymi na karcie EKUZ, czy w końcu warunku, że uzyskanie tych świadczeń nie jest celem pobytu pacjenta w Polsce, co wskazywałoby na to , że świadczenia są zaplanowane. Tego rodzaju informacje można uzyskać albo wywnioskować z rozmowy z pacjentem w trakcie rejestracji.

W razie stwierdzenia przez pracownika rejestracji w ramach wskazanych wyżej - co do przesłanek niemedycznych, że dane świadczenie nie może zostać udzielone w trybie art. 19 rozporządzenia 883/2004, np. z uwagi na brak odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawa pacjenta albo uzasadnione przekonanie, że pobyt pacjenta w Polsce jest spowodowany chęcią uzyskania danego świadczenia, pracownik rejestracji powinien poinformować pacjenta o niemożliwości jego przyjęcia zgodnie z przepisami o koordynacji, co w praktyce oznacza, że pacjent ten powinien zostać potraktowany, jak pacjent prywatny, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.. zm.). Natomiast, w przypadku, gdy pracownik rejestracji stwierdzi, że pacjent spełnia wszystkie określone w przepisach o koordynacji warunki niemedyczne uzależniające prawo do uzyskania świadczeń, ma obowiązek zarejestrowania pacjenta.

EKUZ nie może być użyta gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu. W takim przypadku niezbędny jest formularz E112/dokument S2. Formularz E112 stanowi zgodę państwa właściwego na uzyskanie leczenia planowanego poza terytorium państwa w którym osoba jest ubezpieczona.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikami  Wydziału Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 17 86 04 132.