Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Komunikat dotyczący zezwoleń na prowadzenie aptek / punktów aptecznych

W związku z koniecznością realizacji zapisów §10.1 ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2011.271.1606 z późn. zm.), Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o terminach odbioru cofnięć lub wygaszeń zezwoleń.

Informacja ta jest niezbędna celem określenia daty wygaśnięcia umowy na realizację recept refundowanych,

„§ 10. 1. Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.”