Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący transportu dalekiego

czw 18 Lis 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki przypomina, że wnioski o wyrażenie zgody na realizację transportu dalekiego wydawane są na podstawie poprawnie wypełnionego WNIOSKU O AKCEPTACJĘ REALIZACJI TRANSPORTU SANITARNEGO W POZ (format DOC - 0,08 MB) stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ

Wraz z powyższym wnioskiem należy złożyć:

  • zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych, zapewniającego dalszą opiekę i ciągłość leczenia, lub
  • zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zapewniającego dalszą opiekę i ciągłość leczenia

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku wnioskodawca będzie informowany o konieczności uzupełnienia nieprawidłowości wraz z podaniem terminu na jego uzupełnienie a sam wniosek będzie rozpatrywany dopiero po jego uzupełnieniu.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z IV falą pandemii wszelkie dokumenty wpływające do Oddziału Funduszu podlegają 24-godzinnej kwarantannie.
Dlatego też prosimy o uwzględnienie powyższych faktów przy składaniu tych wniosków.
Rozpatrywanie nieprawidłowo złożonych wniosków w tym samym dniu roboczym jest niemożliwe. Dlatego też prosimy o składanie przedmiotowych wniosków ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Przypominamy, że świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ obejmują:

  1. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w chwili uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania;
  2. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu      na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz, gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego poz;
  3. przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego, właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam  i z powrotem 120 km;
  4. przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń, a miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, zaś ogólny  stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy; powyższą zasadę stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności