Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2015 - dot. umów wieloletnich

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2015  -  dot. umów wieloletnich w rodzaju:

-  Poz - Świadczenia Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej

-  Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień

-  Świadczenia Pielęgnacyjne I Opiekuńcze

-  Opieka Paliatywna I Hospicyjna

 

W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów wieloletnich na rok 2015, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach :

- podstawowa opieka zdrowotna- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

- opieki psychiatryczna i leczenie uzależnień (psy)

- świadczenia pielegnacyjne  i opiekuńcze (spo)

- opieka paliatywna i hospicyjna ( oph)

o harmonogramie postępowania w procesie tworzenia szablonów umów na rok 2015.

- do dnia 10 grudnia 2014  należy  dokonać aktualizacji danych w zakresie potencjału umów tj. personelu, sprzętu itp. w Portalu Potencjału, 

- w dniu  11 grudnia 2014 świadczeniodawcom w w/w  świadczeniach  zostaną udostępnione  na Portalu Świadczeniodawcy szablony umów na rok 2015. Do szablonów umów na rok 2015 zostanie przeniesiony potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w 2014 r. oraz dostępny w Portalu Potencjału na dzień 01.01.2015r. 

- od  dnia  12  grudnia   2014    do   dnia   17  grudnia   2014   Świadczeniodawcy

będą mieli możliwość wprowadzenia wniosków  w sprawie rachunku bankowego w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  będą mogli zweryfikować poprawność danych zawartych w przygotowanych szablonach umów na rok 2015  dotyczących potencjału za pomocą  Portalu Potencjału -  "Aneksowanie   umów" 

Kolejność postępowania- Aplikacja "Aneksowanie Umów"

  • Należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy"
    • Ze słownika wybrać umowę na rok 2015, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź" 
    • jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2015r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ" 
    • w przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania) należy usunąć dodane zgłoszenie.

Weryfikacji danych (wprowadzenie zmian dot. potencjału przyszłej umowy na rok 2015) należy dokonać do dnia 17 grudnia 2014 r. Po tym terminie przekazane do OW wnioski zostaną oceniane przez pracowników oddziału, a następnie zostanie przygotowana umowa na rok 2015. 
Świadczeniodawcy po podpisaniu umowy na rok 2015  będą mogli je „aneksować” na zasadach dotychczas obowiązujących. 
 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach zgłaszania zmian: 

Zmiany dotyczące w szczególności: 
a) dodania personelu, zmiany w zakresie harmonogramu osób wykonujących zawody medyczne lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w danej umowie (zgodnie z załącznikiem do umowy) – należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia; 
b) podwykonawców i umów z nimi zawartych - wymagają zgłoszenia także w formie pisemnej i dostarczenia odpowiednich dokumentów- kopii zawartych umów; 
c) określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń - wymagają pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 
Uwaga: 
- należy na bieżąco aktualizować posiadane kompetecje i kwalifikacje personelu wykazanego do realizacji umowy, 
- konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych świadczeniodawcy i komórek organizacyjnych, ich lokalizacji, aby były zgodne z dokumentami z właściwych rejestrów. 

 

Informacje dotyczące tworzenia szablonów umów w pozostałych rodzajach świadczeń będą  Państwu sukcesywnie przekazywane w  późniejszych terminach.