Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie

pt 09 Kwi 2021

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 10a ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 172) informuje pacjentów dotychczas zapisanych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie że z dniem 31.03.2021 Świadczeniodawca ten zaprzestał udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania w/w podmiotu medycznego, wskazano Świadczeniodawcę: "MEDICUS” Spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością który zabezpieczy udzielanie świadczeń POZ świadczeniobiorcom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu - deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy stanowią podstawę do rozliczania świadczeń przez nowego Świadczeniodawcę.

Działając na podstawie ust. 4 w/w przepisu Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniobiorców o możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności