logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Uprawnieni do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

pt 09 Lut 2018

        W związku z pojawiającymi się sygnałami o nieprzestrzeganiu uprawnień kombatantów do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych poza kolejnością przypominam, że powyższą kwestię reguluje art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem kombatanci mają prawo do korzystania :

 • poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenie powinno odbyć się w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, placówka powinna wyznaczyć inny termin poza prowadzoną poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez siebie listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Uprawnienia o jakich mowa wyżej przysługują również :

 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Dawcom Przeszczepu,
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • kobietom w ciąży,
 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężke i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 •  działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 • uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy osoby posiadające status kombatanta mają prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem badań diagnostycznych kosztochłonnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji, do których wymagane jest skierowanie. Takie uprawnienie przysługuje również :

 • inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanych z powodów politycznych,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • uprawnionym żołnierzom, weteranom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

            Przypominamy o konieczności otoczenia specjalną troską i opieką osób uprzywilejowanych, szczególnie zasłużonych dla Narodu Polskiego, które z racji wieku lub stanu zdrowia mają większe utrudnienia w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych. Niedopuszczalne są sytuacje, w których osoba uprawniona odsyłana jest przez pracownika rejestracji do lekarza celem uzyskania zgody na udzielenie świadczenia w trybie art. 47 c ustawy.

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

              Podkarpacki OW NFZ prosi Świadczeniodawców o wprowadzenie zmian organizacyjnych i dołożenie wszelkich starań w celu realizacji uprawnień osób uprzywilejowanych.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności