Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Instrukcja w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty dodatkowej przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

1. Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, która złożyła pisemny wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uzależnione jest od wniesienia przez tą osobę opłaty dodatkowej na rachunek Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:
2.1 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku - wnoszona musi być w całości.
2.2 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 3 raty.
2.3 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat.
2.4 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat.
2.5 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym w opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat.

3. Przy obliczaniu wysokości opłaty dodatkowej, w przypadku kiedy podstawa wymiaru składki jest równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, podstawa w nowej wysokości obowiązuje od drugiego miesiąca następnego kwartału.

4. Opłata dodatkowa, o której mowa w punkcie 2, nie dotyczy osób wymienionych w art. 7 ustawy.

5. Przy obliczaniu opłaty dodatkowej, o której mowa w punkcie 2, do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (przerwy w ubezpieczeniu) dolicza się okres nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).

6. Długość okresu, w którym osoba nie była ubezpieczona jest obliczana na podstawie przedłożonych dokumentów. Mogą to być wszystkie dokumenty, potwierdzające moment zakończenia poprzedniego ubezpieczenia, w tym:
     a) druk ZUS ZWUA,
     b) decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej,
     c) decyzja o przyznaniu zasiłków i świadczeń okresowych,
     d) zaświadczenie wystawione przez płatnika składki lub uczelnię.

7. Osoba ubiegająca się o wyrażenie zgody na odstąpienie od wniesienia opłaty dodatkowej o której mowa w punkcie 2 bądź rozłożenia jej na raty miesięczne, zobowiązana jest do złożenia wniosku na formularzu określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji.6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).

8. W szczególności przedstawione we wniosku uzasadnienie odstąpienia od pobrania opłaty dodatkowej, powinno zawierać informacje dotyczące:
     a) sytuacji materialnej,
     b) warunków rodzinnych,
     c) sytuacji zdrowotnej,
     d) innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. informacje.

9. Pracownik Wydziału Spraw Ubezpieczonych Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmujący wniosek zapoznaje się z jego treścią i dokonuje oceny jego zasadności. W przypadku braku pełnej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację życiową zainteresowanego, zwraca się w formie pisemnej do osoby wnioskującej o jej uzupełnienie.

10. Jeśli wniosek zostanie złożony w Delegaturze Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pracownik delegatury niezwłocznie przekazuje całą zgromadzoną dokumentację do Wydziału Spraw Ubezpieczonych.

11. Naczelnik Wydziału Spraw Ubezpieczonych opiniuje wnioski o zwolnienie z opłaty i kieruje je do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego lub upoważnionego Zastępcy Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego.

12. Decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ zostaje przedstawiona osobie wnioskującej w formie pisemnej oraz w postaci stosownego zapisu w umowie dobrowolnego ubezpieczenia przedłożonej jej do podpisania.

13. Umowa dobrowolnego ubezpieczenia może być zawarta nie wcześniej, niż po zaakceptowaniu przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosku o zwolnienie z opłaty dodatkowej lub rozłożenie jej na raty.