Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn zm) prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, o kategorii dostępności „Rp” lub „ Rpz”  oraz  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium RP posiadają następujące osoby:
- inwalidzi wojenni,
- osoby represjonowane,
- małżonkowie inwalidów wojennych lub osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,
- wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach, zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych,


Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

Osoby uprawnione

Rodzaj dokumentu

inwalidzi wojenni

książka inwalidy wojennego (okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego), wydana przez ZUS po dniu 26.07.2004 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.06.2004 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1653) oznaczenie przy numerze renty WZIW

małżonkowie inwalidów wojennych lub osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

ŁĄCZNIE
1) książka inwalidy wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej współmałżonka
2) odpis aktu małżeństwa,
3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu

wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnieni do renty rodzinnej

1) zaświadczenie z ZUS-u o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa w art. 6-8 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (symbol WZR) lub
2) legitymacja rencisty(emeryta) wystawiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty WZR

osoby represjonowane

legitymacja osoby represjonowanej (okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłuczonym napisem koloru brązowego), wydana przez ZUS po dniu 24.04.2003 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2003r.       (Dz.U. Nr 61, poz. 539)oznaczenie przy numerze renty OZIW

Wdowy i wdowcy po zmarłej osobie represjonowanej uprawnieni do renty rodzinnej

1) legitymacja rencisty( emeryta) wystawiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty OZR lub
2) zaświadczenie ZUS, o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej której mowa w art. 12 ust 2 ustawy z dnia 24.011991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych             i okresu powojennego (symbol OZR)

Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z napisem koloru granatowego), wydana przez ZUS po dniu 01.02.2007r., na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 01.02.2007r. (Dz.U. Nr 24, poz. 153)

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych leków jest także decyzja  ustalająca prawo  do świadczeń wydana przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami  państwa (DZ. U. Nr 205, poz. 1203) uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia mają także osoby posiadające status weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust 1 wymienionej ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Realizacja uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego te uprawnienia:
- lekarzowi wypisującemu receptę,
- farmaceucie realizującemu receptę.

Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.