logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Awaria systemu e-WUŚ

pt 31 Lip 2020

W związku z awarią systemu e-WUŚ Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie przypomina, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów łączności, w  tym przez telefon, pracownik placówki opieki zdrowotnej przyjmującej oświadczenie powinien odnotować ten fakt.

Adnotacja winna zwierać:

  • datę złożenia oświadczenia,
  • imię i  nazwisko składającego,
  • w przypadku pacjentów ubezpieczonych w innych krajach UE: Kraj ubezpieczenia, pkt.3) nazwisko, pkt.4) imiona, pkt.5) data urodzenia, pkt.6) nr identyfikacyjny, pkt.8) nr katy, pkt.9) data ważności karty EKUZ.
  • imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie w formie telefonicznej.

Dodatkowo przypominamy, że pytając o ubezpieczenie pacjenta należy zwrócić uwagę na to, czy jest on ubezpieczony w Polsce czy w innym kraju UE i stosownie do sytuacji odebrać właściwe dane.

Dokument powinien być przechowywany w taki sposób jak składane do tej pory na piśmie oświadczenia pacjentów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066)

§ 13

1. Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności