Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

czw 27 Cze 2019

Zmiana terminu składania wniosków!  Link do aktualnego komunikatu.

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019r w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów nabycia i sfinansowania w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (pozycje na ww. dokumentach powinny jednoznacznie na to wskazywać).

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

 • 800 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł.)
 • 984 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1000 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000 zł lub 1000 zł powiększonej o podatek VAT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji, ponieważ w przypadku złożenia formularza wniosku i załączników zawierających błędy lub złożenia niekompletnych dokumentów, świadczeniodawca jest zobowiązany na wezwanie Podkarpackiego OW NFZ do złożenia poprawionych dokumentów oraz uzupełnienia wskazanych braków.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

Prosimy o składanie dokumentów do kancelarii Podkarpackiego OW NFZ lub przesłanie drogą pocztową
w kopercie z dopiskiem „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: dotacje@nfz-rzeszow.pl

Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników

Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 1

Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS. 

Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2019. Jeśli świadczeniodawca posiada więcej niż jedną umowę można wpisać kod dowolnej z nich (z zastrzeżeniem §1 punkt 1 Zarządzenia).

Kwota powinna być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania.

Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.

Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:

 1.      spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu tj.
  •          posiada obowiązującą w okresie 01.01.2019- 31.12.2019 r.  umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przynajmniej jednym z określonych w zarządzeniu rodzajach
  •          wystawia zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 lub zatrudnia wystawiających zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  •          w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona przez niego recepta w postaci elektronicznej
 2.      wydatki  poniesione na zakup oprogramowania zostały sfinansowane ze środków własnych, a przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Świadczeniodawca zaznacza w punkcie V ust 3 skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Wniosek musi być podpisany przez uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 2 

W jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko z jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 8, 9, 12 i 13 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

W kolumnie nr 2 należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 3 należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 4 należy wpisać:

 • TAK, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

 • NIE, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

W kolumnach nr od 5 do 9 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

W kolumnie nr 10 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 11 należy wpisać datę odbioru oprogramowania – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 12 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku(netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4) oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 14 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4).

W kolumnie nr 13 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania oprogramowania wykazanego w kolumnie 14, nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 12. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 13 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania

W kolumnie nr od 14 do 16 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie oprogramowania mają być objęte dofinansowaniem – dopuszczalne jest zatem wprowadzenie tu więcej niż jednej pozycji.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności