Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący terminowej sprawozdawczości z harmonogramów przyjęć/ list oczekujących

czw 09 Cze 2022

Szanowni Państwo,
przypominamy o konieczności terminowego przekazywania raportów dotyczących liczby osób ujętych w harmonogramach przyjęć, liczby oczekujących oraz informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń  [1, 2].

 

Zakres przekazywanych danych

Sprawozdawczość dotyczy komórek organizacyjnych oraz świadczeń ujętych w aktualnych słownikach dostępnych na stronie internetowej Centrali oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Terminy przekazania danych

  • 10 dni od zakończenia miesiąca – dotyczy miesięcznych raportów XML
    Jeżeli 10-ty dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy (sobotę, niedzielę lub święto), termin przesłania danych przesuwa się na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.
  • Każdy dzień roboczy  z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy – dotyczy Pierwszego Wolnego Terminu
  • Na bieżąco uzupełnianie danych w harmonogramach prowadzonych w AP-KOLCE

 

Jakość przekazywanych danych

Informacje przekazywane przez Państwa są ujęte w Informatorze o Terminach Leczenia. Z danych korzystają pacjenci wyszukujący świadczeniodawców realizujących dane świadczenie. Istotne jest publikowanie jak najbardziej aktualnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku sprawozdawczego:

Brak lub nieterminowe przekazywanie raportów z zakresu harmonogramów przyjęć/list oczekujących oraz informacji o pierwszym wolnym terminie realizacji świadczeń traktowany jest jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [3], na świadczeniodawcę może zostać nałożona kara umowna.

 

Podstawa prawna:

[1] Art. 23. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1207 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 poz.787 z późn. zm).

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności