Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert PRO

czw 23 Mar 2017

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 22 marca 2017 r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok  2017 i lata następne w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE, przyjęto następujące ceny oczekiwane:

zakres świadczeń cena oczekiwana
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH        10,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONiOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY          8,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (WTYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY          8,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI MOBILNEJ          9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ          9,50 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI          9,50 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY          9,00 zł
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI        10,00 zł

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie z § 5. 1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372) Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Udokumentowanie spełnienia wymagań kryterialnych w przedmiocie ogłoszonych postępowań leży po stronie oferenta i winno zostać ujęte w ofercie.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności