Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „PROFILAKTYKA 40 PLUS”

pn 10 Sty 2022

Postępowanie o kodzie 09-22-000028/PPZ/18/8/13

PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ADRES: 35-032 RZESZÓW, UL. ZAMKOWA 8

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa podkarpackiego na okres na okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2278) i zarządzeniu nr 202/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającemu zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z dnia 17 grudnia 2021 r. (Biul.Inf.NFZ z 2021 r. poz. 202)

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr nr 202/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z POW NFZ w 2022 roku, powinni zapoznać się z Instrukcją uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy dostępną na stronie internetowej Oddziału oraz powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w https://portal.nfz-rzeszow.pl/.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. dostępne są w siedzibie POW NFZ, adres: ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-rzeszow.pl (Informator o postępowaniach konkursowych).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku. Wnioskodawca może je złożyć w PODKARPACKIM OW NFZ.

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania POW NFZ i zamierza w nich realizować ww. program Pilotażowy, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi  wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia.

Wykaz aktów prawnych:

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla oferentów i kontrahentów

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych znajdują się na stronie: Informator o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zobacz również: Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności