Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne

wt 15 Cze 2021

Ogłoszenie

Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”).
Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień pacjentów w aptece ogólnodostępnej z następującymi założeniami i wymaganiami.

I. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974), która:

 • posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
 • jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CeZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych). Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze zm.);
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz.u. nr 171, poz. 1395 ze zm,) w szczególności ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz U. z 2021 poz 1035);
 • prześle formularz zgłoszeniowy załączniki nr 1 oraz oświadczenia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Wymagania organizacyjne

 1. Szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 2. Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i jego wykonanie będzie przeprowadzone przez farmaceutę posiadającego uprawnienia odpowiednio do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19;
 3. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie skierowania określonego w § 68a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 666);
 4. Apteka ogólnodostępna będzie korzystała z systemu informatycznego, dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek;
 5. Rejestracja na szczepienie będzie dokonywana w systemie e-rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku - numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem:
  • Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub telefonicznie;
  • usługodawcy wystawiającego skierowanie;
  • punktu szczepień – apteki ogólnodostępnej
 6. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek przestrzegania procedur przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID -19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.
 7. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencje Rezerw Strategicznych, CeZ i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
 8. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wykonywania szczepień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.

III. Procedura naboru

1. Podmioty zgłaszają swoją aplikację poprzez przesłanie na skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnego oświadczenia – jako treść pisma ogólne do podmiotu publicznego https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#) oraz formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznika.
Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.
Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.
2. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), prowadzonym przez właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.
3. Apteki niezakwalifikowane do udziału w Narodowym Programie Szczepień (nie wpisane na wykaz) zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie.
4. Wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w programie i przyjęciu warunków finansowania szczepień.

IV. Wynagrodzenie

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej.

V. Sposób rozliczenia należności za szczepienia

 • stawkę, o której mowa w punkcie IV oraz warunki  sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień określa Zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.);
 • za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CeZ do NFZ;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego OW NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie gabinet.gov.pl szczepienia przeciwko SARS- CoV-2 w terminach określonych w  zarządzeniu  Prezesa NFZ, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej  za  zgodą  Dyrektora Oddziału wojewódzkiego  NFZ);
 • Oddział Wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.

VI. Zakończenie uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zobowiązana jest do:

 • powiadomienia osób zarejestrowanych na szczepienie i w razie potrzeby wskazania miejsca podania drugiej dawki szczepionki;
 • powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (format XLS - 0,26MB)
załącznik nr 2 - Treść oświadczenia (format DOC - 0,02MB). W związku z tym, iż treść nowego (zamieszczonego 20.07.2021 r.) wzoru oświadczenia dla aptek nie mieści się w polu pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePUAP uprzejmie informujemy, że składając wniosek apteka powinna wkleić tylko treść punktu 2a albo 2b z przesłanego wzoru - odpowiednio do własnej sytuacji. W takim przypadku pole 2000 znaków powinno być wystarczające.

 

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                        Iwona Karasowska - Stepaniak
                                                                                        Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
                                                                                        Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
                                                                                        Narodowego Funduszu Zdrowia
                                                                                        z siedzibą w Rzeszowie

Kontakt w sprawie pytań i wątpliwości:

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności