logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

śr 12 Lip 2017

KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) na okres: począwszy od 01.07.2017 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)

PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów  

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   w zakresie:

  koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

  1. 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;

  2. 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;

  3. 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

  4. 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;

  5. 85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

  6. 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,

  7. 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ)  na obszarze: województwa podkarpackiego):

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń
w poszczególnych zakresach określone w załączniku nr 1,  do zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


 


 

Wnioski o zawarcie umowy mogą składać:

świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób
z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.

Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie w postanowieniami zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie elektronicznej i pisemnej.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej http://www.nfz-rzeszow.pl/

Wnioskujący może złożyć w Podkarpackim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Cena oczekiwana: 1 pkt= 1,00 zł

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności