Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Rozporządzenia i zarządzenia

Rozporządzenia i zarządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1899/1

Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1570/1

Zarządzenie Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1312019dsoz,7027.html