Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja na temat przepisów regulujących zawarcie umowy z NFZ

 

Akty prawne wspólne dla wszystkich rodzajów świadczeń

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. -Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2021 poz. 711 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2020r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020 poz.1858 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2020, poz. 320 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. ( t.j. Dz.U. 2019 poz.173)

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz. U. 2016 poz.357 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.)

 

Opieka Paliatywna i Hospicyjna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tj. Dz. U. 2018 poz.742 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.07.2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna (ze zm.)

 

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz. U. 2016 poz.357 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 290 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1522 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 167/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.11.2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (ze zm.)

 

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowana na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(tj. Dz.U. z 2020r. poz.1329 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 178/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (ze zm.)

 

Rehabilitacja Lecznicza

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tj. Dz.U. 2013 poz. 1522 ze zm.).
 • Zarządzenie  Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (ze zm.) UCHWAŁA Nr 67/2020 RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021"

 

Leczenie szpitalne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 290 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (ze zm.).

 

Leczenie szpitalne – Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 290 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016 poz.357 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1522 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (ze zm.).

 

Leczenie szpitalne – Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-pierś), Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 290 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 2016 poz.357 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1522 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ PREZESA Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.04.2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.03.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (ze zm.).

 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t. j. Dz.U. 2015, poz. 1658 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

 

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019 poz.1285 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.( ze zm.).

 

Program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Zarządzenie nr 55/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centach zdrowia psychicznego (t.j. 2020  poz.2086 ze zm.)

 

Leczenie Stomatologiczne

 • Zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 z późn. zm.)

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1050)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540)
 • Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2335)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1143)
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)