logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

pt 18 Paź 2019

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 127/2019/DEF z dnia 27.09.2019r w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2019r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do Zarządzenia),
  • specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

 Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy zgodnie z §4 Zarządzenia nie może przekraczać:

Dofinansowanie na jednego świadczeniodawcę,

o którym mowa w:

Maksymalna wartość wydatków

kwalifikująca się do dofinansowania

Maksymalna kwota dofinasowania

§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a

Poniesione wydatki bez VAT

50 000,00 zł

40 000,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b

Poniesione wydatki z VAT

61 500,00 zł

49 200,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. a, 7 lit. a

Poniesione wydatki bez VAT

30 000,00 zł

24 000,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. b, 7 lit. b

Poniesione wydatki z VAT

36 900,00 zł

29 520,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 5 lit. a, 9 lit. a, 11 lit. a

Poniesione wydatki bez VAT

20 000,00 zł

16 000,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 5 lit. b, 9 lit. b, 11 lit. b

Poniesione wydatki z VAT

24 600,00 zł

19 680,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 13 lit. a

Poniesione wydatki bez VAT

1 000,00 zł

800,00 zł

§ 4 ust. 1 pkt 13 lit. b

Poniesione wydatki z VAT

1 230,00 zł

984,00 zł

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 127/2019/DEF Prezesa NFZ oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

W celu ułatwienia identyfikacji w/w wniosków, prosimy o składanie dokumentów do kancelarii Podkarpackiego OW NFZ lub przesłanie drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców ” i dodatkowo o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: dotacje@nfz-rzeszow.pl

W celu usprawnienia komunikacji z Państwem, Podkarpacki OW NFZ, oprócz korespondencji w formie papierowej, będzie przekazywał na bieżąco informacje o odrzuceniu, nieprawidłowościach oraz pozytywnie ocenionych wnioskach poprzez wiadomości na Portalu Świadczeniodawcy.

Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników

Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 1

Dane identyfikacyjne uprawnionego świadczeniodawcy muszą być zgodne z CEIDG lub KRS. 

Należy wymienić pełny kod umowy obowiązującej w roku 2019. Jeśli świadczeniodawca posiada więcej niż jedną umowę można wpisać kod jednej z nich (z zastrzeżeniem §1 punkt 1 Zarządzenia).

Kwota wpisana w punkcie III Wniosku musi być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania w Załączniku nr 2, kolumna 13.

Numer rachunku bankowego wskazanego do przesłania środków z dofinansowania powinien być zgodny z numerem rachunku we wskazanej we wniosku umowie.

Podpisując wniosek świadczeniodawca oświadcza, że:

- spełnia warunki otrzymania dofinansowania określone w §1  Zarządzenia,

- wydatki  poniesione na zakup oprogramowania zostały sfinansowane ze środków własnych, a przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców,

- nie korzystał i nie zamierza korzystać z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zwiększoną stawką kapitacyjną, wynikającą z wystawiania recept w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), na podstawie zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

Świadczeniodawca zaznacza w punkcie V ust 4 skreślając niepotrzebne, że ma lub nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Wniosek musi być podpisany przez uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Specyfikacja dofinansowania  - załącznik nr 2 

Jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 8, 9, 12 i 13 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

W kolumnie nr 2 należy wpisać nazwę świadczeniodawcy zgodną z nazwą podaną we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 3 należy wpisać NIP świadczeniodawcy zgodny z NIP-em podanym we wniosku - załącznik nr 1,

W kolumnie nr 4 należy wpisać:

  • TAK, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT

lub

  • NIE, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT

W kolumnach nr od 5 do 9 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD. W kolumnach 8 oraz 9 należy podać kwoty z faktury przedmiotu wskazanego do dofinansowania.

W kolumnie nr 10 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku). Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 11 należy wpisać datę odbioru urządzenia informatycznego lub oprogramowania – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku. Datę należy podawać zgodnie ze schematem RRRR-MM-DD.

 W kolumnie nr 12 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku(netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4) oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 14-16 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4).

W kolumnie nr 13 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania oprogramowania wykazanego w kolumnie 14, nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr 12. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: wartość wykazana w kolumnie nr 13 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 Zarządzenia i musi być zgodna z kwotą wnioskowanego dofinansowania z Wniosku o udzielenie dofinansowania.

W kolumnie nr od 14 do 16 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie oprogramowania mają być objęte dofinansowaniem. W przypadków problemów z określeniem wersji oprogramowania należy zwrócić się z prośbą o jej ustalenie do producenta oprogramowania. Pozycje z faktury dotyczące m.in. usług transportu, instalacji, samych usług czy opłat dodatkowych nie podlegają dofinansowaniu.

W kolumnie 17 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzenia informatycznego maja być objęte dofinansowaniem.

W celu ułatwienia prowadzenia wyliczeń dotyczących dofinansowania zostały przygotowane pliki w formacie MS Excel dedykowane do poszczególnych kategorii dofinansowania:

Dofinansowanie na jednego świadczeniodawcę,

o którym mowa w:

Załącznik nr 2 – specyfikacja dofinansowania>

§ 4 ust. 1 pkt 1

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 1 pow. 100 mln

§ 4 ust. 1 pkt 3

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 3 - leczenie szpitalne 50 - 100 mln

§ 4 ust. 1 pkt 5

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 5 - leczenie szpitalne 10 - 50 mln

§ 4 ust. 1 pkt 7

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 7 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 50 mln i więcej

§ 4 ust. 1 pkt 9

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 9 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 10 - 50 mln

§ 4 ust. 1 pkt 11

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 11 - rehabilitacja lecznicza 10 mln i więcej

§ 4 ust. 1 pkt 13

Załącznik nr 2 - par. 4 ust. 1 pkt 13 - pozostałe

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

-     spraw finansowych  (Wydział Ekonomiczno-Finansowy) tel. (17) 8 604 288, (17) 86 04 134

-     sprzętu i oprogramowania (Wydział Informatyki) tel. : (17) 86 04 108, (17) 86 04 290

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności