Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowań aktualizacyjnych na 2013 r. będących podstawą aneksowania umów na 2013 r.

Celem przygotowania dokumentacji Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

1. Dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
2. Uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
3. Wygenerowania i pobrania profilu Świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO wer. 2013 X),
4. Pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,
5. Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO w wersji 2013 X,
6. Zaimportowania do NFZ-KO profilu Świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2013,
7.Przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej,
8. Zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym informacje:
a) wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwa i adres oferenta.
9. Wydrukowania formularza dokumentacji zgodnego z wersją elektroniczną, opatrzenia każdej strony kolejnym numerem, następnie podpisania lub parafowania przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy,
10. Umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie.
9. Dostarczenia dokumentacji w kopercie z umieszczonymi danymi:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
b) nazwa i adres oferenta,

w terminie do 20 listopada 2012 r. do siedziby Podkarpackiego OW NWZ w Rzeszowie.

Jednocześnie prosimy o dołączenie do oferty aktualizacyjnej oświadczenia oferenta o wpisach do rejestrów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do Zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego Zarządzeniem nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.

UWAGA: Na zapytania ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy świadczeń występujące w aktualnej umowie.
W przypadku gdy Świadczeniodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie pozytywna weryfikacja przez Podkarpacki OW NFZ przekazanych danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:

I. Zarządzenie Nr 69/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

II. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 139, poz. 1136 z późn. zm.).


Załączniki:
Zał.1 - Plik zapytania ofertowego ZPO (plik ZPO)
Zał.2 - Aplikacja ofertowa NFZ-KO (ZIP 13MB)
Zał.3 - Instrukcja NFZ-KO (PDF 4MB)
Zał.4 - Dokumentacja użytkownika systemu SZOI (PDF 6MB)