Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2017 i lata następne

§1

 1. Regulamin określa zasady zastosowania narzędzi informatycznych oraz sposób przygotowania formularza ofertowego, wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń i formularza aktualizacyjnego w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogłoszonych na rok 2017 i lata następne.
 2. Regulamin dotyczy postępowań dla każdego rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
 3. W postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 i lata następne wykorzystywany jest internetowy system dostępowy jakim jest Portal NFZ. W przypadku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego jest to „Portal Świadczeniodawcy”.
 4. Funkcja Portalu NFZ w postępowaniach jest określona w opisie czynności umieszczonym w dalszej części niniejszego regulaminu. Sposób obsługi Portalu NFZ określa załącznik nr 1 -„Portal Świadczeniodawcy – System Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy”.

 

§2

 1. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia następującą aplikację ofertową (umożliwiającą przygotowanie ofert):

  1)         „Ofertowanie 2017" - sposób obsługi programu określa załącznik nr 2.

 2. Informacje o wersjach i niezbędnych aktualizacjach aplikacji ofertowej dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

§3

Czynności niezbędne do przygotowania oferty (formularza ofertowego):

 1.   Oferent - ubiegający się o podpisanie umowy z Funduszem (jak i świadczeniodawca występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy), nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ.
 2.   Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 3.   Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 4.   Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1).
 5.   W związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej, z dnia 15 kwietnia 2011 roku, w procesie kontraktowania konieczne jest podanie informacji o świadczeniodawcy, czyli o podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Do czasu pełnego dostosowania systemu informatycznego Funduszu do zapisów ustawy informacje o świadczeniodawcy będą rejestrowane w polach opisujących podmiot.
 6.   Oferent, który uzupełnił już informację o podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykorzystuje do przygotowania oferty wprowadzone wcześniej informacje. Oferent zarejestrowany w systemie informatycznym, który nie uzupełnił jeszcze informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą, uzupełnia tę informację i potwierdza jej prawidłowość w Portalu, na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1. Wykonanie tej czynności jest konieczne przed rozpoczęciem przygotowania formularza ofertowego.
 7. Oferenci rejestrujący się w systemie, wypełniając formularz rejestracyjny podają w nim wszystkie niezbędne informacje. W ich przypadku nie jest wymagane potwierdzenie prawidłowości informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 8. Jeżeli konto w internetowym systemie informatycznym Funduszu obejmuje informacje o potencjale podmiotu leczniczego - komórkach informacyjnych należących do więcej niż jednego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, to przed rozpoczęciem przygotowania oferty świadczeniodawca uzupełnia w Portalu listę przedsiębiorstw zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik 1. Tak przygotowana lista przedsiębiorstw będzie konieczna w procesie przygotowania oferty.
 9. W celu przygotowania formularza ofertowego należy:
  1. Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ,
  2. Wygenerować z Portalu i zaimportować do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  3. Zaimportować definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
  4. Wprowadzić pozostałe wymagane dane formularza ofertowego,
  5. Wydrukować formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną,
  6. Zapisać formularz w formie elektronicznej.
 10. Czynności z pkt. 9 należy wykonać na podstawie instrukcji z załącznika nr 2.
 11. Plik z danymi świadczeniodawcy, o którym mowa w punkcie 4 zawiera wszystkie dane opisujące świadczeniodawcę. Jeżeli w trakcie procesu składania ofert dane opisujące świadczeniodawcę ulegną zmianie, to konieczne będzie ponowne pobranie tego pliku z Portalu. Jeżeli wystąpi potrzeba ponownego wygenerowania oferty zawierającej poprzednio obowiązujące dane to należy wykorzystać odpowiedni plik pobrany wcześniej z Portalu (już w wersji wymaganej dla postępowań na rok 2017 i lata następne) lub plik wykorzystywany uprzednio do przygotowania tej oferty.

 

§4

 1. W ramach procesu aneksowania umów stosuje się tryb uproszczony polegający na złożeniu przez Świadczeniodawcę ostatecznego, uzgodnionego z oddziałem wojewódzkim NFZ, poziomu finansowania w postaci formularza aktualizacyjnego. Formę elektroniczną, o ile jest wymagana, przygotowuje się w aplikacji ofertowej lub jej wersji przeznaczonej do aneksowania umów.

O szczegółach odnośnie aplikacji Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ powiadamia na swojej stronie internetowej.

 

§5

Czynności niezbędne do przygotowania formularza aktualizacyjnego:

 1. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 2. Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 1).
 3. W związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej, z dnia 15 kwietnia 2011 roku, w procesie kontraktowania konieczne jest podanie informacji o świadczeniodawcy, czyli o podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Do czasu pełnego dostosowania systemu informatycznego Funduszu do zapisów ustawy informacje o świadczeniodawcy będą rejestrowane w polach opisujących podmiot.
 4. Oferent, który uzupełnił już informację o podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykorzystuje do przygotowania oferty wprowadzone wcześniej informacje. Oferent zarejestrowany w systemie informatycznym, który nie uzupełnił jeszcze i informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą uzupełnia tę informację i potwierdza jej prawidłowość w Portalu, na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1. Wykonanie tej czynności jest konieczne przed rozpoczęciem przygotowania formularza aktualizacyjnego.
 5. Jeżeli konto w internetowym systemie informatycznym Funduszu obejmuje informacje o potencjale podmiotu leczniczego - komórkach informacyjnych należących do więcej niż jednego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, to przed rozpoczęciem przygotowania formularza aktualizacyjnego świadczeniodawca uzupełnia w Portalu listę przedsiębiorstw zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik 1. Tak przygotowana lista przedsiębiorstw będzie konieczna w procesie przygotowania formularza aktualizacyjnego.
 6. W celu przygotowania formularza aktualizacyjnego należy:
  1. Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ w wersji przeznaczonej do aneksowania umów.
  2. Wygenerować z Portalu i zaimportować do ww. aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  3. Zaimportować definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
  4. Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza aktualizacyjnego,
  5. Wydrukować formularz aktualizacyjny zgodny z wersją elektroniczną,
  6. Zapisać formularz w formie elektronicznej.
 7. Czynności z pkt. 6 należy wykonać na podstawie instrukcji z załącznika nr 2.
 8. Plik z danymi świadczeniodawcy, o którym mowa w punkcie 4 zawiera wszystkie dane opisujące świadczeniodawcę. Jeżeli w trakcie procesu składania formularza aktualizacyjnego dane opisujące świadczeniodawcę ulegną zmianie, to konieczne będzie ponowne pobranie tego pliku z Portalu. Jeżeli wystąpi potrzeba ponownego wygenerowania formularza aktualizacyjnego zawierającej poprzednio obowiązujące dane to należy wykorzystać odpowiedni plik pobrany wcześniej z Portalu już w wersji wymaganej dla postępowań na rok 2017 i lata następne) lub plik wykorzystywany uprzednio do przygotowania tej oferty.

 

§6

Czynności niezbędne do przygotowania wniosku w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. Świadczeniodawca (zarówno wnioskujący) - ubiegający się o podpisanie umowy z Funduszem, (jak i występujący we wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń, zwanym dalej wnioskiem, w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ.
 2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 3. Wnioskujący zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 1).
 5. W związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej, z dnia 15 kwietnia 2011 roku, w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej konieczne jest podanie informacji o świadczeniodawcy, czyli o podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Do czasu pełnego dostosowania systemu informatycznego Funduszu do zapisów ustawy informacje o świadczeniodawcy będą rejestrowane w polach opisujących podmiot.
 6. Wnioskujący, który uzupełnił już informację o podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykorzystuje do przygotowania wniosku wprowadzone wcześniej informacje. Wnioskujący zarejestrowany w systemie informatycznym, który nie uzupełnił jeszcze informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą uzupełnia tę informację i potwierdza jej prawidłowość w Portalu, na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1. Wykonanie tej czynności jest konieczne przed rozpoczęciem przygotowania formularza wniosku.
 7. Świadczeniodawcy rejestrujący się w systemie, wypełniając formularz rejestracyjny podają w nim wszystkie niezbędne informacje. W ich przypadku nie jest wymagane potwierdzenie prawidłowości informacji o podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
 8. Jeżeli konto w internetowym systemie informatycznym Funduszu obejmuje informacje o potencjale podmiotu leczniczego - komórkach informacyjnych należących do więcej niż jednego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, to przed rozpoczęciem przygotowania wniosku świadczeniodawca uzupełnia w Portalu listę przedsiębiorstw zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik 1. Tak przygotowana lista przedsiębiorstw będzie konieczna w procesie przygotowania wniosku.
 9. W celu przygotowania formularza wniosku należy:
  1. Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ.
  2. Wygenerować z portalu i zaimportować do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  3. Zaimportować definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
  4. Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza wniosku,
  5. Wydrukować formularz wniosku zgodny z wersją elektroniczną,
  6. Zapisać formularz wniosku w formie elektronicznej.
 10. Czynności z pkt. 9 należy wykonać na podstawie instrukcji z załącznika nr 2.
 11. Plik z danymi świadczeniodawcy, o którym mowa w punkcie 4 zawiera wszystkie dane opisujące świadczeniodawcę. Jeżeli w trakcie procesu składania wniosków dane opisujące świadczeniodawcę ulegną zmianie, to konieczne będzie ponowne pobranie tego pliku z Portalu. Jeżeli wystąpi potrzeba ponownego wygenerowania wniosku zawierającej poprzednio obowiązujące dane to należy wykorzystać odpowiedni plik pobrany wcześniej z Portalu (już w wersji wymaganej dla postępowań na rok 2017 i lata następne) lub plik wykorzystywany uprzednio do przygotowania tego wniosku.

§7

 1. Aneksowanie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowane jest w trybie złożenia wniosku jak opisano w §6, który traktowany będzie jako aktualizacja danych lub – w przypadku posiadania umowy niewygasającej w roku 2017 - w trybie oświadczenia o braku zmian w swoim potencjale, co jest podstawą do utworzenia umowy na rok kolejny.