Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursach ofert

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 6 lutego 2017 r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok  2017 i lata następne w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla zakresów świadczeń:

  • świadczenia w  zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym – 78,00 zł
  • świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych  mechanicznie – 210,00 zł
  • świadczenia  w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych  mechanicznie – 390,00 zł
  • świadczenia   zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – 171,00 zł
  • świadczenia  zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci  wentylowanych mechanicznie – 175,00 zł
  • świadczenia  w pielęgniarskiej  opiece długoterminowej domowej – 28,00 zł

Jednocześnie przypominamy,  że zgodnie z § 5. 1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372) Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Udokumentowanie spełnienia wymagań kryterialnych w przedmiocie ogłoszonych postępowań leży po stronie oferenta i winno zostać ujęte  w ofercie.